Výběrová řízení Moravského zemského archivu

Zveřejněno:: 23.07.2020

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný rada“ - v Moravském zemském archivu v Brně v oddělení Státní okresní archiv Pelhřimov, ID místa 17001413 v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Pelhřimov.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. září 2020.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Tvůrčí zpracování nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.
  • Pořádání, inventarizace a reinventarizace fondů různého typu původců. Tvorba archivních pomůcek v souladu se základními pravidly pro zpracování archiválií ve verzi z roku 2015.
  • Komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány. 
  • Kontrola původců dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dle zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 9. srpna 2020.

Zveřejněno:: 23.07.2020

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný rada – vedoucí oddělení evidence, správy a zpracování fondů, ID místa - 17001298“ v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. září 2020, případně dle dohody.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • komplexní koordinaci činnosti oddělení, komplexní zajišťování odborné správy a ochranu archivních fondů a sbírek, státní odborný dohled nad archivní a spisovou službou a provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění.
  • zpracování archiválií/vytváření archivních pomůcek paleograficky a jazykové náročných fondů a sbírek, zpracování odborně a jazykově náročných rešerší, systematických a tematických soupisů pro propagační, hospodářské, vědecko-výzkumné a kulturně - osvětové účely.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 9. srpna 2020.

Zveřejněno:: 01.07.2017

Služební předpis ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 1. července 2017, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební místa v 11. až 13. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.

Tento služební předpis ruší služební předpis č. 3/2016, č.j. MZA/CENTR-83/2016 ke dni 30. 6. 2017.

Zveřejněno:: 29.08.2016

Služební předpis 9/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 29. srpna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.
Tento služební předpis ruší platnost služebního předpisu ředitele Moravského zemského archivu v Brně č. 8/2016 ze dne 27.6. 2016.

Zveřejněno:: 05.01.2016

Služební předpis 2/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Syndikovat obsah