Výběrová řízení Moravského zemského archivu

Zveřejněno:: 11.06.2019

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na pracovní místo za mateřskou a rodičovskou dovolenou v Moravském zemském archivu v Brně - Účetní – zástup za mateřskou, rodičovskou dovolenou, určeno pro účetní s praxí

Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení.

 • Komplexní vedení účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.
 • Provádění účetních operací (čerpání rozpočtu a příjmu) v programu SAP
 • Provádění účetních uzávěrek – vyúčtování provozní zálohy, vedení knihy záloh
 • Kontrola úplnosti a zajištění předávání informací do centrálního systému informací státu (CSÚIS), popřípadě jiných účetních systémů ČR
 • základní majetkové faktury a účtování převodů majetku

Nabízíme:

 • stabilní zázemí v moderním komplexu organizační složky státu,
 • odpovídající finanční ohodnocení,
 • včetně možnosti přiznání motivujícího osobního příplatku,
 • široké možnosti další odborného vzdělávání a osobního růstu,
 • pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • příspěvek na stravování

Přibližná mzda: 
11. platová třída (21.000,- až 32.000,- Kč dle dosažené praxe v oboru + osobní příplatek) dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou - plný úvazek (možnost zkrácené pracovní doby)

Datum nástupu: možno ihned, případně dle dohody (možnost zaučení na Dohodu o provedení práce)

Místo pracovního výkonu: Brno, Palachovo náměstí 723/1

Požadavky:

 • Životopis a motivační dopis na email: kynychova@mza.cz,
 • Středoškolské/vysokoškolské vzdělání
 • dobrou znalost práce na PC (účetní program SAP, IISSP, státní pokladna…),
 • samostatnost,
 • flexibilitu,
 • vysoké pracovní nasazení.
Zveřejněno:: 03.06.2019

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „rada/odborný rada v oddělení Státní okresní archiv Kroměříž“, ID místa 17001404 v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Kroměříž.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. července 2019.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
 • Provádění komplexní kontroly naplňování povinností vyplývajících ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění u původců a držitelů archiválií v dohledu MZA.
 • Třídění a pořádání archiválií, tvorba archivních pomůcek.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 16. června 2019.

Zveřejněno:: 29.08.2016

Služební předpis 9/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 29. srpna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.
Tento služební předpis ruší platnost služebního předpisu ředitele Moravského zemského archivu v Brně č. 8/2016 ze dne 27.6. 2016.

Zveřejněno:: 27.06.2016

Služební předpis 8/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 27. června 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Zveřejněno:: 05.01.2016

Služební předpis 3/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební místa v 10. až 13. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.

Zveřejněno:: 05.01.2016

Služební předpis 2/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Syndikovat obsah