Výběrová řízení Moravského zemského archivu

Zveřejněno: 06/03/2019 - 09:38

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný referent v oddělení Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově“, ID místa 17001367 v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Mikulov.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. dubna 2019.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  •  Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.
  •  Zpracování a vytváření archivních pomůcek, paleograficky a jazykově nenáročných archivní fondů, dohled na vyřazování písemností, kontrola a evidence spisové služby, vedení základní evidence NAD, reprografické práce a podíl na digitalizaci archivního materiálu, zpracování badatelské agendy,

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. března 2019.

Zveřejněno: 29/08/2016 - 14:04

Služební předpis 9/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 29. srpna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.
Tento služební předpis ruší platnost služebního předpisu ředitele Moravského zemského archivu v Brně č. 8/2016 ze dne 27.6. 2016.

Zveřejněno: 27/06/2016 - 10:28

Služební předpis 8/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 27. června 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Zveřejněno: 05/01/2016 - 08:02

Služební předpis 3/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební místa v 10. až 13. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.

Zveřejněno: 05/01/2016 - 07:04

Služební předpis 2/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Syndikovat obsah