Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada odborný referent

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný referent v oddělení Státní okresní archiv Blansko“, ID místa 17001347
v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Blansko.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosinec 2019.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.
  • Zpracování a vytváření archivních pomůcek, paleograficky a jazykově nenáročných archivní fondů, dohled na vyřazování písemností, kontrola a evidence spisové služby, vedení základní evidence NAD, reprografické práce a podíl na digitalizaci archivního materiálu, zpracování badatelské agendy,

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. října 2019.

Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada odborný referent