Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo náměstí 723/1
625 00 Brno

Identifikátor datové schránky: p8caixb
IČO: 70979146

Elektronická adresa podatelny: podatelna@mza.cz
Elektronické adresy podatelen jednotlivých okresních archivů jsou uvedeny v záložce každého archivu.
Podání prostřednictvím webového formuláře - http://www.mza.cz/epodatelna/

Tel. sekretariát: +420 533 317 534
Tel. vrátnice: +420 533 317 127

Fax sekretariát: +420 533 317 575
 

Obnovení provozu badatelen Moravského zemského archivu v Brně od 20. dubna 2020

Podatelna

Na všech podatelnách MZA jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument MZA dále nezpracovává.

Podatelna Brno: Po - Pá: 9:00 - 15:00
Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost jednotlivých státních okresních archivů jsou uvedeny v záložce každého archivu.

Badatelna

Moravský zemský archiv v Brně provozuje badatelny i knihovny v Brně a na každém okresním archivu. Úřední hodiny badatelen jednotlivých státních okresních archivů jsou uvedeny v záložce každého archivu.

Badatelna Brno - 2. posch., dveře č. 224

Tel: + 420 533 317 224
E-mail: badatelna@mza.cz

Úřední hodiny badatelny:
Po: 9:00 – 18:00
Út: 9:00 – 16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
St: 9:00 – 18:00
Čt: 9:00 – 16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
Pá: zavřeno
 

Reprografické služby a výdej reprodukcí archiválií:

Reprodukce archiválií lze vyzvednout i osobně v budově archivu, 2. posch., dveře č. 223 (vchod přes badatelnu).
Kontaktní osoba: Jana Barinová
Tel: + 420 533 317 223
email: reprografie@mza.cz

Úřední hodiny reprografie
Po: 12:00-16:00
Út: 9:00-12:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
St: 12:00-16:00
Čt: 9:00-12:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
Pá: zavřeno
 

Knihovna Brno

2. posch., dveře č. 224

On-line katalog zatím neobsahuje všechny tituly uložené v knihovním fondu MZA. Tituly vydané před rokem 1998 jsou postupně doplňovány do databáze, proto i nadále k vyhledávání slouží lístkový katalog umístěný v knihovně MZA.

tel.:+420 533 317 226
email: knihovna@mza.cz

Provozní doba knihovny
Po: 9:00-11:30, 12:30-16:00
Út: 9:00-11:30, 12:30-16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
St: 9:00-11:30, 12:30-16:00
Čt: 9:00-11:30, 12:30-16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
Pá: zavřeno

Dokument v digitální podobě lze doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu příslušné podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • prostřednictvím webového formuláře - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • na přenosném technickém nosiči dat.

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě

 • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání,  pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
  • PDF (verze 1.7 a vyšší),
  • PDF/A (ISO 19005),
  • Fo/zfo (602XML Filler dokument),
  • TXT,
  • RTF,
  • Odt (Open Document Text),
  • Ods (Open Document Spreadsheet),
  • Odp (Open Document Presentation),
  • DOC/DOCX,
  • XLS/XLSX,
  • PPT/PPTX,
  • HTM/HTML,
  • PNG (ISO/IEC 15948),
  • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
  • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
  • MPEG-2 (ISO/IEC 13818),
  • MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
  • GIF,
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
  • WAV, PCM,
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
  • UBL 2.1 ISO/IEC 19845.2015,
  • UN/CEFACT CII (Cross Industry Invice),
  • ISDOC/ISDOCX (Information Systém Document) verze 5.2 a vyšší
 • přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně

Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je nejpozději první pracovní den následující po přijetí zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných MZA), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MZA  přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li MZA schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se MZA ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, MZA dále dokument nezpracovává.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MZA činit podání v elektronické podobě

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem