Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1750 - 1945 (1954)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-154
Číslo listu NAD: 175
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1954, knihy evidence obyvatel 1878-1948, pozemků 1750-1820, podací protokol 1941-1946, spisový materiál 1847-1872, účetní knihy 1911-1943

Časový rozsah: 1855 - 1945 (1953)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-155
Číslo listu NAD: 176
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1901-1945, knihy evidence obyvatel 1883-1953, parcelní protokoly 1900-1946, podací protokoly 1942-1945, spisový materiál 1855-1951, účet ní knihy 1910-1950, účetní aktový materiál 1901-1945, katastrální mapy a plány 1877-1933

Časový rozsah: 1750 - 1945 (1955)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-156
Číslo listu NAD: 177
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1955, knihy evidence obyvatel 1878-1929, knihy evidence nemovitostí 1750-1878, podací protokol 1913-1914, účetní knihy 1909-1949, účetní aktový materiál 1922-1945, spisový materiál 1935-1938, pamětní knihu 1921-1950

Časový rozsah: 1864 - 1945 (1951)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-157
Číslo listu NAD: 178
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1864-1949, knihy evidence obyvatel 1921-1951, podací protokoly 1941-1945, spisový materiál 1873-1943, účetní knihy 1941-1949, účetní aktový materiál 1922-1945, pečetidlo 1900, kroniku 1878-1944, plány 1933,1937

Časový rozsah: (1732) 1850 - 1919 (1925)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-174
Číslo listu NAD: 1 104
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního představenstva z let 1889-1919, matriku příslušníků 1850, korespondenci věcně řazenou 1732-1916, svazek hebrejsky psaných dopisů z let 1732-1916

Časový rozsah: 1781 - 1957
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: D 16
Číslo listu NAD: 179
Tématický popis fondu:

Prameny zásadního významu pro sledování historie dolování, jeho vývoje i pro současnou praktickou potřebu národního hospodářství, geologického a báňsko-historického významu, pro dějiny jednotlivých báňských závodů a podniků ke všem důl. těžeb. oblastem na Mor. a ve Slezsku, lokalizace důlních děl, hornopolicejní záležitosti, zabezpečování báňského provozu, zrušení jednotlivých báňských děl a dolů, statistický materiál o hornických stávkách, o poměrech a postavení horníků, hornických společenstev, bratrských pokladnách, horním a hornickém zákonodárství, ve fondu jsou soustředěny všechny důlní mapy i z fondů jiných báňských úřadů, kniha koncesí na vysoké pece, hamry a válcovny 1850-1938.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Fond: GESTAPO BRNO
Časový rozsah: 1939 - 1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 340
Číslo listu NAD: 1 140
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje svazky zajištěných a vyšetřovaných osob, které byly udány pro poslech rozhlasu, štvavé řeči proti Říši, sabotáž, porušení pracovní kázně, držení zbrané a šmelinu. Dále jsou zde písemnosti z akcí vedených gestapem proti ilegálním odbojovým skupinám, zejména KSČ, a akcí vedených proti židům. Spisy obsahují poznatky o rozpuštěných českých spolcích a zabavení jejich majetku, denní hlášení gestapa o náladě obyvatelstva. Některé spisy obsahují směrnice a příkazy RSHA z Berlína a obranné plány důležitých závodů, ve kterých byli ustanoveni němečtí pověřenci. Jsou shromážděny poznatky na osoby, které vyzradily orgánům gestapa činnost ilegálních skupin pracujících pro Sovětský svaz, na osoby, které spolupracovaly s gestapem, i na ty, které udaly své spoluobčany německým úřadům, aby docílily osobního prospěchu. Část materiálů pojednává o sledování činnosti Národního souručenství a jsou  zde rovněž seznamy členů a funkcionářů různých povolených i zakázaných spolků a společností. Písemnosti dávají přehled o činnosti, perzekuci a násilí páchaném brněnským gestapem na československých občanech, zejména v době stanného práva. Případů šetřených pro protistátní a politické činy je úhrnem 7948. Stíhání pro hospodářské delikty je zaznamenáno celkem v 2231 případech. Osob zadržených pro finanční delikty je 55, pro kriminální delikty 565, pro správní a občanské delikty 2218. Útěků z koncentračních, pracovních a jiných typů táborů se týká 478 záznamů. Vojenských deliktů se týká 36 záznamů, náboženských pak 61 a ostatních deliktů 223 záznamů. Co do počtu zachycených případu je nejvíce protistátních a politických deliktů. Z nich je nejvíce zadržených a vyšetřovaných k kategorii stanné právo a trestné činy posuzované stannými soudy - celkem 1562 případů. Následuje pobuřování, tj. písemné i ústní štvaní proti protektorátním nebo říšským institucím a jejich představitelům - celkem 864 případů. Třetí v pořadí, co do počtu zachycených případů je odboj s 835 případy a poslech zakázaného zahraničního rozhlasu s 512 případy. Ostatní případy jsou méně početné: špionáž - 473 případů, ilegální překročení státních hranic - 455 případů, velezrada - 446 případů, hanění státních činitelů a symbolů - 381 případů, nedovolené držení zbraně a výbušnin - 345 případů, poškozování válečného hospodářství - 202 případů, šíření nepřátelské propagandy - 201 případů, výroba, přechovávání a distribuce nepřátelských propagačních tiskovin 176 případů, zatýkání příbuzných osob, které uprchly do zahraničí - 172 případů, zatýkání osob v rámci akce Albrecht I - 149 osob, ukrývání osob a zásob nejrůznějšího druhu - 123 případů, pronásledování osob levicového zaměření - 107 případů. Zbylých případů se týkají desítky záznamů. Jedná se zejména o zatýkání funkcionářů Sokola, padělání dokladů, nedovolený pobyt na protektorátním území, podpora výsadků, nebo nedovolený styk s nepřátelskými osobami. Ve skupině hospodářských deliktů tvoří největší skupinu stíhaných činů porušení pracovní smlouvy a jiné pracovní delikty (1326), Následují činy proti válečnému hospodářství (123), černý obchod (257) arizace židovského majetku (134), černá porážka (129), Zbylé přečiny tvoří řádově jednotky a desítky případů - pašování zboží (57), požáry, ukrývání zásob potravin a zboží (44), pytláctví (39), podplácení (15) a některé další přečiny. Finanční delikty se týkají především daní a finačních machinací. Náboženské delikty zahrnují zejména sekty a jejich činnost. Vojenské delikty se týkají zběhnutí německých vojenských osob. Následují útěky z pracovních, zajateckých a koncentračních táborů, ale i umísťování osob do koncentračních a jiných druhů táborů. Samostatnou a poměrně velkou skupinu sledovaných činů tvoří kriminální delikty a správní a občanské delikty. Jedná se o pestrou směsici činů souvisejících s homosexualitou, krádežemi, loupežemi, pohlavním zneužíváním, podvody, rvačkami, vydíráním, vraždami nebo zabitím. Sledovány a šetřeny byly rovněž útěky do ciziny, šíření nakažlivých chorob, sebemrzačení, dopravní nehody, opilství, potulka, stížnosti nejrůznějšího druhu, výtržnosti, porušení nařízení o zatemnění i závadná korespondence.

Fond: GUBERNIUM
Časový rozsah: (1613) 1636 - 1785 (1799)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 1
Číslo listu NAD: 19
Tématický popis fondu:

Prameny k dějinám třicetileté války na Moravě, k politickým, ústavním, správním, hospodářským a kulturním dějinám, k historii cechů, manufaktur, k věcem vojenským, daňovým a stavebním.
Dodatky 2012: císařovna Marie Terezie přijímá rezignaci nejvyššího zemského komoří Markrabství moravského hr. Leopolda Ditrichštejna ze zdravotních důvodu a děkuje za jeho věrné služby, Vídeň 17.10.1747 (přípis s císařskou pečetí a vlastnoručním podpisem Marie Terezie).

Časový rozsah: 1669 - 1679
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: D 1
Číslo listu NAD: 165
Tématický popis fondu:

Lánové rejstříky jsou nejstarším zachovaným moravským katastrem. Fond je důležitým pramenem k moravským hospodářským dějinám.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Časový rozsah: (1944) 1948 – 1991
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: F 387
Číslo listu NAD: 984
Tématický popis fondu:

Dějiny lesního závodu, zmínky o podřízených organizacích, organizace a majetkový stav lesního závodu, činnost pěstěbní a těžební, myslivost, ochrana lesa a odborná správa malolesů, přidružená výroba, účetní záležitosti, zaměstnanci.

Syndikovat obsah