Legislativa

Jedná se o zákon 499/2004 Sb. ze dne 30. června 2004, o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších právních předpisů.


Vyhláška 259/2012 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. (Vyhláška na jiném webovém serveru)

Vyhláška Ministerstva vnitra 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 192/2009 Sb. a č. 213/2012 Sb.


Na základě zmocnění stanoveného v § 70 odst. 2 novely zákona o archivnictví vydalo Ministerstvo vnitra ve Věstníku MV č. 64/2012 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby s příslušnými metadatovými XML schématy.

Novela zákona č. 499/2004 Sb. bude citována takto:

A. Pokud bude zákon citován bez uvedení jednotlivých novel nebo pokud bude citován bez konkrétních ustanovení, lze odkázat na jeho novelu obratem „zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. Současně je však nutné zajistit, aby alespoň na jednom místě byly uvedeny všechny změny citovaného právního předpisu; to neplatí o poznámce pod čarou, ve které lze použít obrat „ve znění pozdějších předpisů“ i při první citaci právního předpisu novelizovaného více než jednou novelou.

B. Cituje-li se jednotlivé ustanovení zákona, které bylo změněno pozdějším právním předpisem, použije se spojení „§ XX odst. X zákona č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů“.