Průběžné zprávy o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o poskytnutí katalogů ke spolkovým spisům fondu B40 a o poskytnutí některých dalších  pomůcek  v digitální podobě a to zejména  B1, B14, B40 a B 280. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 15. 5. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 5912/2015.

Jelikož žádost nebyla vyřízena  v termínu využil D.B. svého práva podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Která byla vyřízena rozhodnutím Ministerstva vnitra, odborem archivní správy a spisové služby se sídlem v Praze s příkazem vyřídit žádost do 20.05.2015.
Žádost byla rozhodnutím  MZA v Brně částečně odmítnuta a částečně bylo odkázáno na zveřejněnou informaci ve výše uvedeném termínu.

Žadatel A. P.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění vyplacených pracovních odměn zaměstnanců v roce 2014. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 27. 3. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 3485/2015.
Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 09.04. 2015.

Žadatelka T.M.  požádala v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zodpovězení  dotazníku k výzkumu v oblasti veřejných zakázek týkajících se IT  a software. Žádost byla doručena na podatelnu dne 23. 1. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 968/2015.
Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj., podanou 11. 2. 2015

Žadatel A. P.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění superhrubé mzdy vybraných zaměstnanců MZA k 15. 1. 2015 a výše odměn, vyplacených uvedeným osobám v roce 2014. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 15. 1. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 629/2015.
Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 29. 1. 2015 v 15:36:27 hod.

Moravský zemský archiv v Brně na základě stížnosti ve smyslu § 16a zákona 106/1999 Sb., na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace Státního okresního archivu Uherské Hradiště ze dne 10. 11. 2011 č.j. MZA/UH-12377/2011 vydal dne 29. 12. 2011 pod č.j.: MZA/CENTR-14262 rozhodnutí o odmítnutí stížnosti. Stížnost byla zaslána v listinné podobě, rozhodnutí bylo vyhotoveno a odesláno na adresu stěžovatelky v listinné podobě. Obsahem stížnosti bylo odmítnutí nahlédnutí do spisů Okresního soudu v Uherském Hradišti. Jednalo se o spis jehož předmětem bylo osvojení dítěte.

Moravský zemský archiv v Brně na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím poskytl informace o zabezpečení fyzické péče o nejcennější archiválie a o periodicitě kontrol a ošetřování archiválií. Dotaz vznesla fyzická osoba. Dotaz byl zaslán na adresu elektronické podatelny archivu dne 2. 11. 2011. Na dotaz bylo odpovězeno elektronicky dne 11. 11. 2011. Dne 12. 11. 2011 stejná fyzická osoba požádala o doplnění odpovědi. Na tuto žádost bylo odpovězeno dne 22. 11. 2011 písemně.