Informace a metodické materiály

GDPR a spisová služba veřejnoprávních původců

Spisová služba a GDPR (prezentace ze školení)

Informace pro likvidátory - vstup do likvidace po 1.1.2014  (aktualizováno 22.5.2020)

Informace pro likvidátory - vstup do likvidace před 1.1.2014 (aktualizováno 22.5.2020)

Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby - aktualizované znění září 2018

Metodika pro veřejnoprávní původce (aktualizováno 10. 12. 2019)

Metodický návod Odboru archivní správy a spisové služby k tvorbě spisové značky a evidence spisů při jejich zapůjčování

Metodika pro soukromoprávní původce (aktualizováno 10. 12. 2019)

Informace pro pracovníky matričních úřadů (aktualizováno 22.5.2020)

Metodické doporučení pro obce k povinnostem stanoveným zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání

Zabezpečení skartačního řízení dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby

Podrobný postup skartačního řízení a předávání dokumentů vybraných za archiválie prostřednictvím portálu - Příručka pro původce

Zabezpečení skartačního řízení dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby - stanovisko Národního archivu k přechodnému období

Data z informačních systémů mimo elektronickou spisovou a jejich přejímání k trvalému uložení

Stanovisko MV k důvodům pro odstranění § 69a odst. 5 zákona 499/2014 Sb., v platném znění

Informace pro zájemce o provozování koncesované živnosti "Vedení spisovny" (aktualizováno 10. 12. 2019)

Seznam koncesovaných spisoven v dohledu Moravského zemského archivu v Brně (aktualizováno 30. 6. 2020)